Szyfry do Poznania

Szyfry do Poznania

Lubisz zagadki i tajemnice? Szyfry do Poznania to terenowa gra w centrum Poznania. Wciel się w rolę tajnego agenta i ochroń tajemnicę złamania szyfru Enigmy przed wrogim wywiadem. Po drodze czekają na Ciebie liczne wyzwania, których rozwiązanie zaważy na wyniku II wojny światowej. Los świata leży w Twoich rękach!

By wziąć udział w grze:

  • Pobierz na swój telefon bezpłatną aplikację ActionTrack,
  • Zeskanuj kod do gry w przestrzeni miasta:

Nie przebywasz aktualnie w Poznaniu? Nic straconego! W Szyfry do Poznania możesz zagrać także w dowolnym miejscu. Pobierz bezpłatną aplikację ActionTrack i zeskanuj kod do zdalnej wersji gry!

Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

__________________________________________________________________

Gra dostępna także w języku ukraińskim / Презентуємо гру Шифри до пізнання українською мовою

Oferta dla szkół

Gotowy scenariusz lekcji:

Złamanie szyfru Enigmy przez trójkę polskich matematyków – Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego – zmieniły losy II wojny światowej i uratowały miliony ludzkich istnień. Szyfry do Poznania to edukacyjna gra upamiętnia poznańskie początki tego wydarzenia.

Gra Szyfry do Poznania prezentuje miejsca oraz historię osób związanych z tymi wydarzeniami w formie emocjonującej rywalizacji z agentem przeciwnika. Na uczniów i uczennice czekają liczne wyzwania oraz zagadki. Z tego powodu uczestnicy zajęć będą musieli wykazać się dużą dozą kreatywności i otwartości umysłu. Jest to gotowy pomysł na interesującą lekcję historii, matematyki lub informatyki. W materiałach do pobrania znajduje się plik z opracowanym scenariuszem lekcji o tej tematyce. Podczas zajęć uczniowie i uczennice mogą zagrać w edukacyjną grę Szyfry do Poznania w przestrzeni miejskiej lub też w salach lekcyjnych. Wystarczy by każdy zespół pobrał aplikację ActionTrack i zeskanował kod do gry.

Osoby do kontaktu:

Marcin Słomiński:  531 250 800

Anna Furmanowska: 531 250 860

 

Na tropach Enigmy - opis projektu

Na tropie Enigmy to edukacyjny projekt Centrum Szyfrów Enigma realizowany w ramach programu Patriotyzm Jutra 2022.
Jego celem jest przygotowanie wydarzenia upamiętniającego 90 rocznicę złamania szyfru Enigmy przez trójkę polskich matematyków: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego.Kluczowym elementem projektu jest premiera bezpłatnej mobilnej gry edukacyjnej popularyzującej historię poznańskiego kursu szyfrów oraz postaci zaangażowanych w te wydarzenia.W ramach projektu zrealizowane zostaną:

  • 3-dniowe warsztaty tworzenia gier dla uczniów wybranej poznańskiej szkoły,
  • bezpłatna, mobilna, edukacyjna gra popularyzująca historię poznańskiego kursu szyfrów oraz wydarzenia związane ze złamaniem szyfru Enigmy,
  • wydarzenie upamiętniające 90 rocznicę złamania szyfru Enigma połączone z uroczystą premierą mobilnej gry edukacyjnej.

Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Warsztaty tworzenia gier

W ramach projektu zrealizowane zostały trzydniowe warsztaty tworzenia gier dla uczniów Technikum Energetycznego im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu.Podczas warsztatów 15 uczniów Technikum poznało podstawy kryptologii oraz zasady tworzenia gier mobilnych. Uczestnicy warsztatów wykorzystali zdobytą wiedzę do przygotowania fabuły gry realizowanej w ramach projektu.

Deklaracja Dostępności dla terenowej gry mobilnej „Na tropie Enigmy” w aplikacji ActionTrack

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej terenowej gry mobilnej „Na tropie Enigmy” w aplikacji ActionTrack zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do mobilnej gry terenowej „Na tropie Enigmy” w aplikacji ActionTrack.

· Data publikacji mobilnej gry terenowej „Na tropie Enigmy” w aplikacji ActionTrack: 2022-06-15.

· Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-15.

Status zgodności z ustawą

Mobilna gra terenowa „Na tropie Enigmy” w aplikacji ActionTrack jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-11.

Skróty klawiaturowe

· W aplikacji można używać standardowych skrótów klawiaturowych smartfonu.

· Program współpracuje z funkcją TalkBack w smartfonie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Słomiński, marcin.słomiński@pcd.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 531 250 800. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich