Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Szyfrów Enigma.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opublikowanej i dostępnej cyfrowo mapy serwisu,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów w niektórych obszarach witryny,
  • utrudniona jest obsługa kluczowych funkcji serwisu za pomocą klawiatury, w tym niektórych obszarów menu,
  • brak zdefiniowanych atrybutów „focus” dla elementów interaktywnych oraz brak bloków pominięcia treści utrudnia obsługę osobom niewidomym oraz niedowidzącym.
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które mogą sprawiać trudności przy odczytywaniu z użyciem czytników ekranu. Staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i wraz z rozwojem strony umieszczać zawarte w nich treści bezpośrednio w serwisie.

Deklaracje sporządzono dnia: 2021-08-25
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-03-11

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Kontakt

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Lucyna Kaczmarkiewicz, lucyna.kaczmarkiewicz[at]pcd.poznan.pl
Tel. 61 647 7627, 571 267 308

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do Centrum można wejść od strony ul. Św. Marcin lub od strony ul. Kościuszki. Od strony ul. Św. Marcin prowadzą 4 stopnie, obszerny spocznik i 8 stopni. Po lewej stronie przy schodach znajduje się pionowa platforma dla maks. 3 osób (nośność platformy wynosi 385 kg). Podwójne drzwi otwierają się automatycznie na zewnątrz. Ich szerokość wynosi 1,80 m. Wejście od strony ul. Kościuszki jest w podwórzu za bramą. Po prawej stronie znajdują się drzwi prowadzące do szatni i dalej do strefy wejściowej. Ich szerokość wynosi 90 cm, przed nimi jest próg wysoki na 20 cm, a za nimi korytarz i schody w górę (13 stopni). Głębiej w podwórzu po prawej stronie znajdują się drzwi szerokie na 1,6 m, za którymi po prawej stronie jest winda prowadząca do strefy wejściowej oraz na wszystkie piętra i półpiętra budynku. Nie ma tutaj progów. Za windą są toalety również dla osób z niepełnosprawnością. Przy każdym wejściu jest znacznik TOTU point. Do Centrum możesz wejść z psem asystującym.

W strefie wejściowej znajdują się schody prowadzące na piętra i półpiętra. Szerokość środkowych schodów (13 stopni) wynosi 5,90 m, bocznych schodów –
2,60 m (12 stopni). Polecamy korzystać z windy znajdującej się po lewej stronie przy schodach. Łatwiej dostać się z niej na poszczególne poziomy budynku.

W Centrum znajdują się 4 toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Przestrzeń manewrowa wynosi ok. 170 cm na 170 cm. Szatnia znajduje się na poziomie – 1, prowadzą do niej tylko schody (13 stopni), szerokie na 1,6 m. Żeby nie schodzić do szatni możesz skorzystać z szafek, które znajdują się obok kasy. W kasie możesz wypożyczyć wózek rehabilitacyjny, nosidełko dla dzieci oraz słuchawki wyciszające na czas wizyty.

W Visitor Centre wypożyczysz audioprzewodniki do zwiedzania ekspozycji, również w wersji z audiodeskrypcją i wskazówkami nawigacyjnymi.

W przestrzeni ekspozycji znajduje się pokój wyciszenia. Ekspozycja jest wolna od barier architektonicznych. Wybrane przestrzenie są na nieco niższych poziomach. Do sali z U-bootem schodzi się po 8 stopniach, jest tu pionowa platforma dla maks. 3 osób (nośność platformy wynosi 385 kg). Do auli Łowmiańskiego schodzi się po 4 stopniach. Jest tu pochylnia wyposażona w poręcze, której długość wynosi 8 m, szerokość 1 m. Przed i za schodami oraz pochylnią znajdują się pola ostrzegawcze. Dolna krawędź ekranów dotykowych oraz blaty stołów znajdują się na wysokości 80 cm.

Na 2 piętrze na balkonie znajduje się Mediateka. Możesz tutaj wejść głównymi schodami lub wjechać windą.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji o dostępności znajdziesz w zakładce Dostępność https://csenigma.pl/centrum-szyfrow/dostepnosc/